Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zdravy-obchod.cz. Podmínky blíže 
upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Kontaktní údaje
Název: Kateřina Máchová
Sídlo: Na Rybníčku 421, Krmelín, 739 24
IČ: 03334856
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem ve Frýdku-Místku, oddíl C, vložka 34245


Telefon: 606 925 765
Email: info@zdravy-obchod.cz


Kontaktní adresa: U Sloupů 63, Vimperk, 385 01
Seznam provozoven: U Sloupů 63, Vimperk, 385 01
Provozní doba: Po - Ne 7:00 - 21:00 hodin


Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího 
reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 


Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím  jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou 
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.


Informace o přijímaných způsobech platby:

- hotově na místě

- bankovní převod

- dobírka

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.


Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně 
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy tam, kde je 
to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

 


Doručování zboží
žíProdávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u 
jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání či se skupujícím nedomluví jinak. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.


Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co 
nejdříve překontroloval.


Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned 
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.


Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu 
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 


Cena a způsob doručení

Zásilky prodávající doručuje prostřednictvím:

- České pošty s.p. jako Balík na poštu, přičemž zásilka při využití platby bankovním převodem stojí od 108 Kč (dle váhy zboží) a při využití platby na dobírku stojí od 138 Kč (dle váhy zboží).

- České pošty s.p.jako Balík do ruky, přičemž zásilka při využití platby bankovním převodem stojí od 117 Kč (dle váhy zboží) a při využití platby na dobírku stojí 147 Kč (dle váhy zboží).

- Zásilkovny, přičemž zásilka při využití platby bankovním převodem stojí 67 K4 a při využití platby na dobírku stojí 97 Kč.

Nebo může kupující využít možnost osobního odběru, který je poskytován bezplatně.


Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a 
poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 2 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.


Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu 
zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč.
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou 
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady 
marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je 
prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to 
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se 
kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.


Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.


Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení 
zboží.


Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům 
na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, převodem na účet kupujícího. Nabízí-li prodejce 
v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z 
nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené 
zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním 
obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 
dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.


Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


Výjimky:

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li 
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke 
splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí 
na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného 
podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, 
které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických 
důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, 
porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů n ebo jiných periodik; u smluv o 
ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u 
smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací 
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva 
spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s 
vráceným zbožím vrátit i související poskytnuté dárky. 
Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

 


Práva a povinností z vadného plnění


Jakost při převzetí


Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, 
nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, 
hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), 
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.


Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého 
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to 
povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit 
požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této 
součásti.


Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující 
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.


Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.


Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o 
vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního 
používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro 
kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na 
přiměřenou slevu.

 


Zákonná práva z vad


Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době 
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.


V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená 
podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 
•  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
•  bezplatné odstranění vady opravou; 
•  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
•  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.


U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu 
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou 
slevu z kupní ceny.


Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo 
čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující 
uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.


Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k 
použití.


U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.


U vybraného zboží s cenou nad 3000 Kč se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatně 
rozšířenou smluvní záruku v trvání nejméně 36 měsíců.

 


Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného 
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní 
údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
Formuláře ke stažení zde: 
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného 
odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li 
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodst atném 
porušení smlouvy. 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace 
běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být 
při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a 
kompletní. 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, 
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného 
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně 
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o 
podstatné porušení smlouvy. 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo 
odstoupit od smlouvy. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl 
kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost 
prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení 
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím 
SMS. 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 
Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky aj.) vyřídit 
včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s 
kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout 
náhradní výrobek.

 


Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu 
smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto 
údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou 
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu 
dopravci za účelem dodání zboží. 
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně 
k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně 
vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení 
kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím 
vznikly jakékoliv náklady, nebo se odhlásí od zasílání sám.

 


Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném 
znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o 
poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká 
obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v 
případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode 
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné 
na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. 
přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující 
neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na 
webové stránce www.vasestiznosti.cz. 
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím 
řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném 
znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní 
inspekci či na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a 
prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v 
jednání pokračovat. 
Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska 
dTestu. 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném 
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 


Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl 
od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci 
samostatného výkonu svého povolání.


Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od 
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání.


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně 
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.


Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2016.


Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně 
vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a 
zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a 
jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest 
obchodní podmínky má platnost od 30. července 2016 do 29. července 2017.


V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním 
provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, 
elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na 
adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.